Covid-19 – når et virus muterer

DNA spirals. Abctraction based on research of science and microbiology. 3d rendering.

Det er beskrevet flere muterte varianter av covid-19-viruset, som ser ut til å være mer smittsomme enn de vanligste mutantene av SARS-CoV-2-viruset. Disse mutasjonene er særlig forbundet med Sør-England og Sør-Afrika. Vil de muterte koronavariantene kunne påvises ved vår antistoff-test, og vil koronavaksinene virke mot disse?

 

Vaksine Covid-19

Forskningen så langt tyder på at de tilgjengelige vaksinetypene kan hemme bindingen også av de nye, mutante spike 1-proteinene.

Covid-19 infeksjonen har rammet hele verden og ført til at vel 92 millioner mennesker er smittet, og rundt 2 millioner er døde av eller med virus påvist i kroppen. De aller fleste virus er kjent for å endre seg (mutere) med tiden, ofte slik at de endrer egenskaper i forhold til smittbarhet og/eller sykelighet. Dette er vel kjent for influensavirus, og derfor lages det hvert år en ny vaksine mot de nyeste variantene av virusene.

Hva er en mutasjon og hvorfor muterer virus?

Mutasjoner foregår i alle organismer som følge av tilfeldige endringer i arvestoffet, eller som følge av tilpasning til endringer i miljøet omkring. De organismer, eller i dette tilfelle virus, som er best egnet til å overleve kan etter hvert dominere over andre mutanter. De tilfeldige mutasjonene skyldes at det oppstår feil eller litt unøyaktig produksjon av RNA, som er arvestoffet i SARS-CoV-2-viruset. Temperatur, fuktighet, surhet og samspill med en rekke næringsstoffer, gifter og lys er miljøfaktorer som kan føre til mutasjoner og dannelse av nye grupper av virus med andre egenskaper til å smitte eller forårsake sykdom.

SARS-CoV-2-virus finnes også i en rekke mutanter som kan påvises som endret arvestoff, slik en gruppe forskere har gjort på Island (Gudbjartsson DF et al. 2020). De kunne vise at ulike mutanter av SARS-CoV-2-virus kom fra ulike områder som f.eks. fra Østerrike, Italia, Sør-Kina og vestkysten av USA.

Storbritannia og Sør-Afrika: De mest kjente mutasjonene

Det har hittil ikke vært noen overbevisende studier som har vist at de ulike mutantene har hatt ulike egenskaper når det gjelder smitte eller sykelighet. Imidlertid ble det nylig beskrevet noen mutanter av SARS-CoV-2-viruset som ser ut til å være mer smittsomme (40–70 % mer) enn de vanligste variantene av SARS-CoV-2-viruset. Disse mutantene er særlig funnet i Sør-England og sist i Sør-Afrika. De ser imidlertid ikke ut til å være mer sykdomsfremkallende enn de tidligst beskrevne mutantene.

De genetiske forskjellene i mutantene fra Sør-England og Sør-Afrika finnes i den delen av RNA (arvestoffet til virus) som bestemmer strukturen på spike 1-proteinet (les om hva spike 1-proteinet er). To ulike studier er gjort på bindingen av antistoff som er laget i blodet til personer som har fått Pfizer-/BionTech-vaksinen. Disse studiene viser at de fleste antistoffene kan binde/hemme spike 1-proteinet slik at virus ikke bindes til våre celler. Det er imidlertid betydelige individuelle forskjeller mellom ulike personers antistoff når det gjelder å hemme bindingen. 

Kan vår test måle antistoff mot disse mutasjonene?

De resultatene som hittil foreligger, tyder på at vår antistoff-test vil måle de fleste typer IgG-antistoff (les om hva IgG-antistoff er) mot de mutante spike 1-proteinene, men dette vet vi ikke sikkert før man har gjort flere studier.

 

Illustrasjonsbilde DNA

Mutasjoner foregår i alle organismer som følge av tilfeldige endringer i arvestoffet, eller som følge av tilpasning til endringer i miljøet omkring. Det er beskrevet mange muterte varianter av covid-19-viruset.

Fungerer koronavaksinen mot mutert virus?

De resultater som foreligger så langt, tyder på at de fleste vaksinetyper kan hemme bindingen av de mutante spike 1-proteinene, men dette vet vi heller ikke sikkert før man har gjort flere studier. Dersom det viser seg at de ferdigutviklede vaksinene ikke fungerer på nye mutanter av virus, kan man med dagens kunnskap og teknologi lage nye effektive mRNA- og DNA-baserte vaksiner relativt raskt ved små justeringer av dem som allerede er utviklet.

 

Kilder/videre lesing: